fbpx

 


 

 

REGULAMIN 
społecznego projektu fotograficznego 

„Toruńczycy w okowach Koronawirusa”

 

Niniejszy regulamin jest stworzony na potrzeby projektu fotograficznego „Toruńczycy w okowach Koronawirusa”.

 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Twórcą i organizatorem fotograficznego projektu społecznego „Toruńczycy w okowach Koronawirusa” jest Fundacja „For Photography” z siedzibą w Toruniu, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000832180, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników (zwanym dalej „Uczestnikiem”) biorących udział w społecznym projekcie fotograficznym „Toruńczycy w okowach Koronawirusa” (zwanym dalej „Projektem”) jest Organizator.

3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki udziału w Projekcie.

4. Projekt i jego efekty jest prezentowany na stronie www.forphotography.eu

 

 

§2 

UCZESTNICY PROJEKTU 

 

Uczestnikiem projektu mogą być:

- wszyscy obecnie mieszkający w Toruniu i na terenie powiatu toruńskiego

- odwiedzający Toruń w okresie Pandemii COVID-19§3

 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

1. Uczestnik, zgłaszając swój udział w projekcie, oświadcza, że:

- jest osobą pełnoletnią

- jest mieszkańcem Torunia lub powiatu toruńskiego, lub był w Toruniu w okresie Pandemii COVID-19

 

2. Udostępnianie zdjęć Organizatorowi jest bezpłatne.

3. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 20 zdjęć.

4. Przesłane przez Uczestnika zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Za zgodność z prawem nadesłanego zdjęcia do Projektu będzie tylko i wyłącznie odpowiedzialny Uczestnik.

5. Zdjęcia przesyłane są przez formularz ZGŁOSZENIE umieszczony na stronie fundacji. Podstawą wysłania zdjęć jest wypełnienie wszystkich pól formularza oraz akceptację wszystkich oświadczeń zawartych w formularzu.  

6. Potwierdzeniem udziału w Projekcie ze strony Uczestnika jest przesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia umieszczonego na stronie fundacji.

 

7. Dopuszcza się po przesłaniu wypełnionego formularza wysyłania kolejnych zdjęć drogą e-mail na adres fundacji z dopiskiem potwierdzającym wysłanie formularza. Zdjęcia przesłane bez formularza będą usuwane.§4 

PARAMETRY ZDJĘĆ I TERMIN NADSYŁANIA ZDJĘĆ 

 

1. Zdjęcia muszą być przesłane w formacie JPG.

2. Wielkość pojedynczego zdjęcia nie może przekraczać 10 MB. Minimalna wielkość pliku 3MB.

3. Każde zdjęcie musi być opisane: imię_nazwisko_nazwa zdjęcia.  Uwaga: w opisach nie używamy polskich znaków.

4. W przypadku przesłania większej ilości zdjęć Organizator zastrzega prawo odmowy przyjęcia zdjęć ponad  wyznaczony limit 20 sztuk. 

5. Zdjęcia można nadsyłać aż do momentu ogłoszenia zamknięcia projektu. Komunikat taki zostanie umieszczony na stronie Fundacji.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu. W przypadku zmiany terminu nadsyłania zdjęć Organizator  zobowiązuje się do umieszczenia informacji z podaniem nowego terminu na stronie Organizatora www.forphotography.eu


7. Organizator zastrzega sobie możliwość nieumieszczania całości nadesłanych zdjęć, tylko dokonania ich wyboru.

 

 

§5 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych uczestników Projektu.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli i monitoringu treści zawartych w zdjęciach i opisach przesyłanych przez Uczestników Organizatorowi w zakresie rzetelności i prawdziwości, naruszania praw osób trzecich z zastrzeżeniem
działań związanych z usunięciem naruszeń związanych z niniejszym Regulaminem.

 §6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Projektu.

2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko na potrzeby Projektu.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania lub usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych osobowych Uczestnik traci możliwość uczestniczenia w Projekcie.

5. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
    - imię i nazwisko
    - adres e-mail
    - numer telefonu
 

 §7

PRAWO AUTORSKIE
 

1. Wszelkie prawa własności do Projektu przysługują tylko i wyłącznie Organizatorowi.

2. Prawa autorskie do zdjęć przysługują autorowi zdjęcia, będącemu jednocześnie Uczestnikiem Projektu. Przesłane przez Uczestnika zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Za zgodność z prawem nadesłanego zdjęcia do Projektu będzie tylko i wyłącznie odpowiedzialny Uczestnik.

3. Uczestnik poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć i treści uzupełniających do zdjęć przez Organizatora, a w szczególności:

- prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych

-  prawo dostosowania do wymagań technicznych

-  prawo do wyświetlania i wystawiania

- prawo publicznego odtwarzania, także publicznego udostępniania w sieci Internet (łącznie z mediami społecznościowymi) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym

- prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w postaci cyfrowej, papierowej, wydawniczej i wystawienniczej.

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin Projektu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: http://www.forphotography.eu/regulamin-udzialu-torunczycy-w-okawach-koronawirusa

2. Niniejszy dokument stanowi jedyny dokument określający zasady Projektu.

3. Zamknięcie projektu 31 grudnia 2020 roku.